Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stosowana w serwisie www.windykacjapolska.org

Wersja 1.3 z dnia 22 maja 2018 r.

I Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności

 1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.windykacjapolska.org („Serwisu”). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO);
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 2. Polityka prywatności określa m.in.:
  a. zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu,
  b. sposoby wykorzystania tych danych,
  c. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie,
  d. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych.
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Windykacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Dunikowskiego 10, KRS 0000473000, NIP: 8971794136, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5.000 PLN opłacony w całości
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo uzyskania informacji o przetwarzanych jego danych, prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia jego danych osobowych, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. O powyższe może zwrócić na adres poczty elektronicznej administratora – na adres kontakt@windykacjapolska.org albo listownie, pod adresem: Windykacja Polska sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zawierającego informacje umożliwiające kontakt z użytkownikiem. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzania jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika. ADO stosuje do pozyskania zgód politykę opt- in, co oznacza, iż dopiero zaznaczenie checkboxa stanowi o wyrażeniu przez Użytkownika zgody wskazanej treści.
 6. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami i w tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda. Jeżeli podczas wizyty w Serwisie użytkownik zechce pozostać anonimowy, nie będziemy od niego wymagać podania ani zbierać jakichkolwiek danych osobowych.

II Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania

 1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
 3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania swoich danych osobowych przez użytkownika.
 4. Windykacja Polska sp. z o.o. zbiera dane podane przez użytkownika w celu przedstawienia użytkownikowi oferty usług windykacyjnych. W związku z tym dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
  a. weryfikacji tożsamości użytkownika,
  b. zawarcia z użytkownikiem umowy,
  c. działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  d. ulepszenia naszej oferty produktowej.
 5. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych (art. 21 RODO), powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 7. Spółka nie stosuje tzw. profilowania ani automatyzacji świadczonych usług na podstawie danych dostarczonych przez Użytkownika, tzn. nie wykorzystuje danych Użytkownika do zautomatyzowanego dobierania produktów lub usług.

III. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies

 1. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
 2. Pliki cookies są wysyłane przez nas i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:
  a. dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika (np. rozmiar czcionki, godzina),
  b. statystycznych zanonimizowanych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości,
  c. komunikacji z nami.
  Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.
 3. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej, zgodnie z instrukcją dostarczaną przez producenta przeglądarka internetowej użytkownika. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z Windykacja Polska sp. z o.o. w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu.

IV Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Windykację Polską sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i kontrahenci Windykacji Polskiej), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

V Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności”. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

VI Kontakt z administratorem Serwisu
Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych.
Za kontakt z Państwem odpowiedzialny jest pracownik działu obsługi klienta. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki prosimy wysyłać pod adres e-mail: kontakt@windykacjapolska.org

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wersja 1.3 z 22 maja 2018 roku.

 Cel Regulaminu

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę Windykacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, posiadająca NIP 8971794136 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473000 za pośrednictwem strony internetowej a także tryb postępowania reklamacyjnego (dalej jako: Usługodawca).

 Postanowienia Ogólne

 1. Spółka ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. U. 2017 poz. 1219 ze zm., dalej jako: Ustawa).
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.windykacjapolska.org oraz innych serwisów Usługodawcy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia z korzystania usług Usługodawcy, tj. od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np.: wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych bądź w inny sposób naruszających prawo;
  2. korzystania z serwisów Usługodawcy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.
 7. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać darmowy dostęp do Regulaminu oraz do Polityki prywatności poprzez stronę www.windykacjapolska.org, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.


Zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną m. in. następujące Usługi:

 1. Wstępnie weryfikuje dane Użytkownika podane podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronach Usługodawcy;
 2. Umożliwia zapoznanie się z ofertą Usługodawcy,

Analizuje potrzeby Użytkowników, najczęściej w drodze rozmowy telefonicznej, w tym poprzez uzyskanie danych o wierzytelnościach Klienta oraz informacji o dłużniku Klienta.


Korzystanie z Usług.

 1. Rozpoczęcie korzystania ze świadczonych przez Serwis usług, w tym objętych niniejszym Regulaminem, możliwe jest po wejściu na stronę www lub po wypełnieniu formularza dostępnego na landing page i/lub innych serwisach Usługodawcy. Z uwagi na charakter świadczonych przez Serwis usług, należy wskazać, iż do zawarcia umowy może dojść bezpośrednio w następstwie kontaktu drogą elektroniczną, po wyraźnym zaakceptowaniu warunków świadczenia usług przez użytkownika.
 2. Dostęp i korzystanie ze Stron (serwisów) Usługodawcy możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści strony niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Portalu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje

Użytkownik w każdej chwili ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej korzystania przez niego z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres kontakt@windykacjapolska.org, zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania, np. usunięcia danych bądź ich zmiany- w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.

Odpowiedzialność Spółki

Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 maja 2018 i zastępuje wszystkie dotychczasowe Regulaminu bądź noty prawne.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez Usługodawcę stosownego komunikatu na stronie www.windykacjapolska.org Zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w informacji o zmianie, a w braku takiej wzmianki: w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.
 5. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne, niepełne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw w szczególności mowa tu o przepisach ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przepisów RODO.
 7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.